Mustafa DEMİRDİŞ
İlçe Yazı İşleri Müdürü
 

İLÇE YAZI İŞLERi MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV ALANLARI

YAZI İŞLERİ BÜROSU

1.Evrak havale ve dağitimi 
2.Kanunlarin, KHK, tüzüklerin, Bakanlar Kurulu Kararlarının, yönetmeliklerin yayımı, ilanı, 
3.Genel idare kuruluşlari, bölgesel kuruluşlar, KIT özel iş yerleri gözetim ve denetimi işleri. 
4.Personelle ilgili konular (Özlük işleri, Hizmet-İçi eğitim, mesai saatleri, kıyafet) 
5.Vakıflara İlişkiler 
6.Tabi afet, genel sağlık ve çevre sağlığı konuları iş ve işlemleri. 
7.Hükümet Konağı Daire Müdürlüğü işleri. 
8.Dilekçeleri izleme ve sonuçlandırma. 
9.Bayrak Kanunu, ilgili tüzük ve yönetmeliklere ilişkin işlemler. 
10.Bayındırlık ve İskan Bakanlığı İşlemleri 
11.Çevre ve Orman Bakanlığı İşlemleri 
12.Kültür Bakanlığı - Anıtlar - Müzeler - Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kur. 
13.Bilgi Edinme Kanunu ve Uygulamaları, Yerel Bilgi Projesi 
14.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İşlemleri 
15.Tüketici Sorunlari Hakem Heyeti İlçe Kurulu İşlemleri 
16.Yüksekögretim ve Üniversitelerle ilgili İşlemler. 
17.İlçede kuruluşu bulunmayan diğer bakanlık ve kuruluşlara ait işlemler.

İDARE KURULU BÜROSU

1.İl İdare Kurulu karar ve işlemleri ( Askerlik Kararlari vb.) 
Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargilanmalari ile ilgili iş ve işlemler. 
2.İdare Kurulu askerlik para cezaları. 
3.İmar iş ve işlemler 
4.Disiplin kurulu karar iş ve işlemler. 
5.Görevden uzaklastırma işlemleri. 
6.Taşınmaz mal zilyetliği ile ilgili uygulamalar. 
7.Muhtaçlık ve bakım belgeleri. 
8.Mülki İdare bölümleri belediye ve köy sınır değişikliği, köy kurulması, bağlılık değişikliği işlemleri. 
9.Kamulaştırma kanunu ile ilgili iş ve işlemleri. 
10.Harita, köy, bağli, tabi yer adlarının degiştirme.

MAHALLİ İDARELER BÜROSU

1.Büyüksehir Belediyeleri ile ilgili vesayet iş ve işlemleri. 
2.Belediyelerle ilgili vesayet iş ve işlemleri. 
3.Özel idarelerle ilgili vesayet iş ve işlemleri. 
4.Köylerle ilgili vesayet iş ve işlemleri. 
5.Birliklerle ilgili vesayet iş ve işlemleri. 
6.Mahalli idarelerin mali yardim ve destek sağlama işleri, teftiş ve denetim işleri. 
7.Belediye kurulmasi, köy veya bağlilarin belediyelerle birleştirilmesi ile ilgili işlemler.

ÖZEL KALEM BÜROSU

1.Özel haberleşme, gizlilik taşıyan yazışmalar. 
2.Protokol, ağırlama ve kabuller 
3.Atatürk günlerini ve tarihi günleri, milli ve resmi bayramları, mahalli kurtuluş günleriyle belirli günleri anma ve kutlama 
4.Yargı kuruluşlarıyla ilişkiler. 
5.Askeri mercii ve kuruluşlarla ilişkiler. 
6.Sıkı yönetim / olağanüstü hal iş / işlemleri 
7.İstihbarat hizmet ve konulari (Milli Güvenlik Kurulu ile ilişkiler dahil) 
8.Asayiş konuları (Emniyet, Jandarma ile ilişkiler) 
9.Mülakatlar (Sınır il ve ilçelerinde)

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU

1.Halkla İlişkiler. TRT Basın ve diğer kitle haberleşme araçları ile ilişkiler, basın toplantıları. 
2.Valiliğe elden getirilen her nevi dilekçenin kabulü, 8. madde geregince imza yetkisi verilen görevlilerin imzasina hazırlama işleri. 
3.Basın kartı ve resmi ilan işleri.

PLANLAMA VE KOORDİNASYON BÜROSU

1.Kalkınma planı hazırlık ve uygulanması. 
2.Yıllık uygulama programı hazırlanmasi ve uygulanması. 
3.İl programı hazırlanmasi ve uygulanması. 
4.Envanter çalışmaları ve öncelikli kriterler. 
5.Genel durum raporları. 
6.İl koordinasyon Kurulu çalışmaları. 
7.İdare şube başkanlarş toplantıları. 
8.Plan, program ve toplum kalkınmasında eğitim-öğretim.

HUKUK İŞLERİ BÜROSU

1.İdari yargıya basvurma işleri. 
2.İnceleme ve denetleme işleri (Valiligin dernekler, sendikalar,vakıflar,kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile ilgili olup, emniyet ve Jandarma görevleri dışında kalan gözetim ve denetim iş ve işlemleri.) 
3.Valilik-Konsolosluk ilişkileri, imza ve tasdik işlemleri. 
4.Şefliğin teftiş ve denetimi ile ilgili işlemler. 


Türkiye Cumhuriyeti Halkapınar Kaymakamlığı
Bahçelievler Mah.Ereğli Cad. Hükümet Konağı Kat:3 Halkapınar/KONYA
Telefon: 0 (332) 771 2312 -  Faks: 0 (332) 7712539